شناسه خدمات الکترونیکی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور

خانه>شناسنامه خدمات
تاریخ بروزرسانی: 4 اردیبهشت 1397

عناوین زیر خدمت ها
1- صدور مجوز های منابع طبیعی

     
 2- ارائه خدمات حمایتی حوزه منابع طبیعی به بهره برداران